Fibercementhus I

Invid Kållered centrum längs Gamla riksvägen ligger denna fastighet som sedan länge har en outnyttjad byggrätt.  Idag används fastigheten som markparkering och är helt asfalterad. Den ligger vid järnvägen och belastas därigenom av både buller och explosionsrisk, vilket begränsar vad man kan bebygga.

Vår beställare Merx ville utveckla fastigheten med en lagerbyggnad vilket medför i princip helt stängda fasader, samtidigt som kommunen gärna såg en levande centrumbebyggelse. Vårt förslag bygger på en fasadgestaltning med fibercementskivor i olika lutningar för att ge variationer i hur mycket ljus skivorna reflekterar. Tillbyggnaden är i tre plan ovan mark och källare.

 

Merx

 

2022 – pågående